آرشیو خبر
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۰۵:۴۶

عملکرد گروه ابتدایی وراهنمایی


به مناسبت ایام الله فجر انقلاب اسلامی معاونت آموزش عمومی سازمان آموزش وپرورش عملکرد گروه های ابتدایی وراهنمایی را منتشرکرد

باسمه تعالي

گزارش عملكرد گروه ابتدايي در محدوده زماني فروردين تاپايان د يماه88

الف ) پيش دبستاني:

1- آيا مي دانيد به دليل تأثير مثبت آموزش هاي پيش از دبستان در روند پيشرفت تحصيلي در دوره رسمي  در حال حاضر قريب %95 از كودكان پنج ساله واجد شرايط، جذب كلاس هاي آمادگي گرديده اند و در اين خصوص استان يزد درسطح كشور رتبه اول را دارا مي باشد؟

2- آيا مي دانيد درسال جاري در سطح استان 16611 نفر نو آموز در 687 كلاس آمادگي حضور دارند كه ازاين تعداد 591 كلاس آمادگي به صورت مستقل و 96 كلاس ضميمه پايه هاي ابتدايي مي باشد؟

3- آيا مي دانيد از 687 كلاس آمادگي 499 كلاس در منطقه شهري و177 باب كلاس در روستاها داير مي باشد؟

4- آيا مي دانيد ازميان جمع 16611 نفر نوآموز آمادگي، 7129نفرپسر و9482نفردخترمي باشند؟

5- آيا مي دانيد درسال تحصيلي 88-87 كليه مربيان آمادگي درجشنواره الگوهاي آموزشي مناسب پيش دبستاني شركت نموده وازجمع قريب 700 نفر مربي محترم آمادگي ،48نفر آن ها به مرحله استاني راه يافته و تعداد 10نفرحائز رتبه گرديده اند.

قابل توجه اين كه رتبه اول به شهرستان طبس وحائزين سه رتبه برتر به ناحيه يك تعلق دارند.

6- آيا مي دانيدكتاب آموزش قرآن كريم دوره پيش دبستاني تأليف كميته ياددهي يادگيري قرآن پيش دبستاني استان در تابستان سال جاري با دريافت بازخوردهايي ازسوي مربيان و با همكاري تعدادي ازافراد صاحب نظر مورد بازبيني واصلاح وتجديدچاپ قرارگرفت؟

7- آيا مي دانيد درسال جاري كارگاه هاي توجيهي مربيان مربوط به  اهداف مدون دوره پيش دبستاني و راه كارهاي اجرايي تحقق اين اهداف كه براي اولين بار توسط كارگروه تخصصي استان تدوين گرديده ، درمناطق تشكيل گرديد ؟

8- آيامي دانيد درسال تحصيلي 89-88 تعداد  687نفر مربي آمادگي مشغول آموزش فعاليت به نوآموزان عزيز مي باشند در حالي كه ازاين جمع 3نفر داراي مدرك فوق ليسانس ، 521نفرليسانس ،132نفرفوق ديپلم و30نفرديپلم مي باشند؟ قابل ذكر است از بهمن 82 نيروي آمادگي كمتر از ليسانس به كار گرفته نشده اند .

ب)دوره ابتدايي:

1- آيا مي دانيد پوشش تحصيلي دوره ي ابتدايي دراستان %100 است يعني كليه دانش آموزان واجب التعليم وارد سيستم              مدرسه اي شده اند؟

2- آيا مي دانيد طرح ارتقاي قرآن با هدف روخواني كل قرآن كريم درسال جاري ، %30 جمعيت دانش آموزي استان درپايه هاي سوم وچهارم( 29 كلاس درمهريز ،176 كلاس ناحيه يك و177 كلاس درناحيه دو)راتحت پوشش قرار مي دهد؟

3- آيا مي دانيد كليه معلمان دوره ابتدايي درقالب تيم هاي مدرسه اي وبا مشاركت همه عوامل انساني آموزشگاه در جشنواره الگوهاي برتر تدريس شركت نموده وازاين تعداد25تيم به استان راه يافته كه 10تيم  از تيم هاي راه يافته به استان يعني 92 نفر مورد تقديررياست سازمان قرار گرفته اند؟

4- آيا مي دانيد درسال تحصيلي 88-87كليه مدارس ابتدايي استان طي دومرحله اقدام به برزگراي جشنواره هنري دست هاي كوچك ، انديشه هاي بزرگ در قالب فعاليت هاي كارگاهي زنده هنري نمودند؟

5- آيا مي دانيد درسال جاري طرح" آداب ومهارت هاي زندگي اسلامي" كه تلفيقي ازطرح هاي كرامت ومهارت هاي زندگي             مي باشد  درقريب بالاي %30 از مدارس ابتدايي استان اجرا مي گردد؟

6- آيا مي دانيد در سال تحصيلي 88-87 طرح ارزشيابي توصيفي به صورت آزمايشي در مناطق زارچ ، اردكان ، ميبد ، صدوق  وناحيه يك در پايه هاي اول تاچهارم برگزار گرديد؟

7- آيا مي دانيد طرح بهبود كيفيت با هدف تحقق هرچه بيشتر اهداف دوره ابتدايي با بهره گيري از فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه  در150مدرسه دوره ابتدايي اجرا مي گردد؟

8- آيا مي دانيد در سال تحصلي 88-87 قريب 660 نفر دانش آموز ديرآموز پايه هاي اول ودوم در كلاس هاي تقويت بنيه علمي دانش آموزان  به مدت 100ساعت شركت نموده كه ما حصل اين آموزش ها منجر به كاهش افت تحصيلي به ميزان %20 نسبت به سال قبل گرديده است ؟

9- آيا مي دانيد طرح در محضر قرآن براي اولين بار دراستان در مناطق زارچ وميبد با هدف ايجاد بستر مناسب براي انس بيشتر با قرآن واحياي سنت اسلامي خواندن روزانه قرآن كريم وارتقاي ومهارت  توسعه ي سواد قرآني معلمان دوره ابتدايي در آموزش قرآن و رشد تربيت قرآني برگزار مي گردد؟

10- آيا مي دانيد جشن آغاز آموزش قرآن در پايه ي اول ابتدايي در 735 كلاس درتاريخ 19/7/88 به صورت همزمان در كل استان برگزار گرديد؟

11-آيا مي دانيد در حال حاضر به منظور ارتقاي عملكرد دانش آموزان در آزمون هاي بين المللي پرلز، طرح بهبود سطح سواد خواندن درنواحي يك ودو استان اجرا مي گردد؟

12- آيا مي دانيد به منظور يادگيري عمقي درس علوم تجربي در پايه هاي چهارم وپنجم ابتدايي مسابقات آزمايشگاهي به شيوه عملكردي و درطي سه مرحله ي مدرسه اي ،منطقه اي واستاني برگزار مي گردد؟

13- آيا مي دانيد قرار است در سال جاري با اجراي طرح آزمون جامع به منظور آشنايي دانش آموزان پايه پنجم  مدارس دولتي با نمونه سؤالات آزمون هاي مدارس نمونه واستعدادهاي درخشان طي دومرحله از كليه دروس، آزمون به عمل آيد؟

14- آيا مي دانيد به منظور كاربردي نمودن آموخته هاي دانش آموزان و تلفيق آن با شرايط واقعي زندگي ، آزمون هاي عملكردي از دروس رياضي وادبيات در پايه هاي سوم تا پنجم به صورت انفرادي وگروهي ودر طي دومرحله وبون مقايسه  برگزار مي گردد؟

15- آيا مي دانيد براي برقراري پيوند بين آموخته هاي فراگيران وتثبيت يادگيري در ايام تعطيلي و فراغت( تعطيلات نوروزي وتابستان ) پيك هايي با همكاري  معلمان خلاق و علاقمند استان  طراحي و در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد ؟

16- آيا مي دانيد چون در سال جاري كليه كلاس هاي اول كشورمجري طرح ارزشيابي توصيفي هستند به منظور توجيه  والدين ومديران محترم مدارس  ، همايش هايي به اين منظوربا حضور مدرس محترم طرح در كليه مناطق استان برگزار گرديد ؟

17- آيا مي دانيد به منظور ترويج فرهنگ تحقيق و تفحص دربين فراگيران واعتلاي سطح علمي و آموزشي آنان طرح پيشگامان تحقيق دانش آموزي در كلاس هاي چهارم وپنجم ابتدايي كه داراي معلمين علاقه مند و با انگيزه هستند ودوره هاي آموزشي مربوطه را گذرانده اند، برگزار مي گردد؟

18- آيا مي دانيد در هفته آخر آذر ماه سال جاري به منظور ارج نهادن به زحمات آموزگاران محترم پايه اول ابتدايي در راستاي اجراي طرح" بهره وري نيروي انساني دوره ابتدايي" همايش يك روزه اي با عنوان معماران تعليم وتربيت با حضور 700 نفر از آموزگاران اين پايه و با سخنراني حجت الا سلام راشد يزدي برگزار گرديد ؟

19- آيا مي دانيد قرار است همايش يك روزه اي به منظور تجليل از زحمات ارزشمند مديران محترم مدارس ابتدايي و بهره گيري از تجربيات ارزشمند آن ها در قالب كارگروه هاي تخصصي برگزار گردد ؟

********************************************************************************************************

بسمه تعالي

گزارش عملكرد گروه آموزش و پرورش راهنمايي راهنمایی سازمان آموزش و پرورش استان یزد

فروردين 88 لغايت پايان دي ماه 88

 

1-تعداد كل مدارس راهنمايي استان 391 آموزشگاه  مي باشد ( به غير از آموزش از راه دور و بزرگسالان ) كه جمعیتی بالغ بر بيش از 43000 نفر دانش آموز در سه پايه تحصيلي در آن مشغول به تحصيل و  از اين تعداد آموزشگاه 198 باب پسرانه و 193 باب دخترانه مي باشد.

2- تعداد كل مدارس راهنمايي نمونه دولتي 14 باب كه    7 باب پسرانه و 7 باب دخترانه و جمعيتي بالغ بر 2394 نفر درپايه هاي اول تا سوم در ده منطقه آموزشي درآن مشغول به تحصيل هستند .

3- در سال تحصيلي 89-88 مجوز راه اندازي دو باب آموزشگاه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه در مناطق ابركوه و مروست صادر گرديده است .

4- تعداد كل مدارس راهنمايي شبانه روزي عادي روستايي استان 19 آموزشگاه مي باشد كه از اين تعداد   11 باب دخترانه و 8 باب پسرانه كه جمعيتي بالغ بر 1296 نفر در سه پايه تحصيلي در 11 منطقه از 16 منطقه آموزشي مشغول به تحصيل هستند كه 1019 نفر بصورت شبانه روزي و 277 نفر بصورت روزانه مي باشند .

5- تعداد مدارس راهنمايي در گروه تيز هوشان 2 باب ، در گروه عشايري 3 باب ، در گروه شاهد 7 باب در گروه استثنايي 7 باب و در گروه غير انتفاعي 31 باب مي باشد  

6- در سال تحصيلي 89-88 تعداد 40 نفر از نيروهاي خريد خدمات آموزشي در مقطع راهنمايي در سطح استان مشغول به كار گرديده اند كه داراي مدرك ليسانس و بالاترمي باشند .

7- براي اولين بار در كشور ثبت نام آزمون ورودي مدارس راهنمايي نمونه دولتي جهت سال تحصيلي   89-88 بصورت نرم افزاري صورت گرفته است .

8- آزمون ورودي مدارس راهنمايي نمونه دولتي در تاريخ 29/3/88 بطور همزمان در سراسر استان برگزار گرديد كه تعداد 6237 نفر شركت كننده و تعداد 852 نفر در شش گروه بعنوان قبولي اصلي و 435 نفر در شش گروه بعنوان قبولي ذخيره قرار گرفتند .

9- طرح دانش آموز پژوهنده بعنوان يكي از طرحهاي استاني در مقطع راهنمايي اجرا مي گردد كه هدف از گسترش و ترويج فرهنگ مطالعه ،‌ تحقيق و پژوهش در بين دانش آموزان مي باشد .

10- طرح مطالعاتي ويژه دانش آموزان مدارس راهنمايي نمونه دولتي مي باشد و بعنوان يكي از طرحهاي كشوري محسوب می گردد .

11- به منظور وحدت رويه در خصوص برنامه غذايي مدارس شبانه روزي استان با همكاري كارشناسي بهداشت و گروه متوسطه سازمان برنامه غذايي يكساني تدوين و به مناطق تابعه ابلاغ گرديده است .

12- جشنواره روشهاي فعال و نوين ياددهي يادگيري با رويكرد بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوره راهنمايي با حضور همكاران 14 منطقه آموزشي برگزار گرديد  

13- براي اولين بار با توجه به لزوم هماهنگي در ثبت فعاليتهاي خوابگاههاي دانش آموزان مدارس راهنمايي شبانه روزي  استان دفتر خوابگاه دانش آموزي تدوين و به مناطق تابعه ارسال گرديده است .

14- جهت نظارت و پيگيري امور مربوط به مدارس  شبانه روزي راهنمايي استان  بازدیدهای مستمر در طول سال تحصیلی از این مراکز صورت می گیرد .

15- جهت بهره وري و استفاده بهينه از اوقات فراغت دانش آموزان مدارس شبانه روزي راهنمايي طرح خود اتكايي با انجام طرحهاي جديد درحال اجرا  مي باشد كه با استقبال دانش آموزان روبرو شده است .

16- سنجش علمي دانش آموزان دوره راهنمايي در سال تحصيلي 89-88 مرحله اول در تاريخ 25/9/88 با حضور حدود 42000 دانش آموزان در  سه پايه تحصیلی برگزار گرديد و مرحله دوم آن در فروردين 89 انجام   مي شود

17- به منظور تشويق دانش آموزان برتر عشايري تعداد 20 نفر از آنها به اردوي عشايري اعزام شدند .

18- به منظور افزايش پوشش تحصيلي و نرخ گذر تحصيلي همه ساله طرح شناسايي و جذب كودكان بازمانده از تحصيل اجرا مي گردد كه حدود 400 نفر تحت پوشش قرار گرفتند

19- برنامه توسعه برنامه هاي مكمل و فوق برنامه آموزشي و شناسايي مدارس شبانه روزي لازم التوجه در دوره راهنمايي اجرا مي گردد .

20- طرح آزمايشي همگام با قرآن در 96 مدرسه سطح استان يزد در حال اجرا مي باشد .

21- طرح مدام (مشاركت دانش آموزان در اداره مدرسه در يك روز ) در 37 مدرسه سطح استان در حال اجرا    مي باشد .

22- طرح غني سازي تجارب يادگيري در دو درس علوم و رياضي پايه اول دوره راهنمايي در 18 مدرسه  سطح استان در حال اجرا مي باشد .

23- طراح كرامت و راه سعادت به منظور زمينه سازي تحولات دوره راهنمايي تحصيلي و تحقق رهنمود هاي مقام معظم رهبري مبني بر تقويت رويكرد فرهنگي تربيتي در مدارس دوره راهنمايي در كليه مدارس شبانه روزي عادي و نمونه دولتي ، مدارس شاهد ، غير انتفاعي و چهار باب مدرسه عادي در حال اجراست .

24- به منظور تحقق چشم اندازهاي جهاني آموزش و پرورش در قرن 21 و كار آمد نمودن آموزش و تعميق يادگيري دانش آموزان طرح كلاسهاي موضوعي در دو مدرسه راهنمايي استان بصورت آزمايشي در حال اجرا مي باشد .

25- طرح توانمندي دختران ويژه مدارس راهنمايي دخترانه استان جهت تقويت حس مسئوليت پذیری در دانش آموزان ، شكوفايي استعداد هاي نهفته دانش آموزان و تقويت دروس عملي هنر و حرفه و فن و ..... در تمامي مدارس دخترانه استان در حال اجرا مي باشد .

26- طرح گروههاي هميار مديريتي به منظور كيفيت بخشيدن به مسائل آموزشي و پرورشي در مدارس و انتقال تجارب مديران به يكديگر در حال اجرا مي باشد .

27- اولين همايش تجليل از دانش آموزان برتر مسابقات سنجش علمي دوره راهنمايي استان در تاريخ 25/3/88 در كانون ولايت تفت برگزار گرديد .

28- براي اولين بار پيك هاي نوروزي ويژه دانش آموزان دوره راهنمايي در قالب سه دفترچه زبان ، رياضي و علوم تجربي تدوين و در اختيار دانش آموزان قرار گرفت .