شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
آمار سایت
 
مناسبت ها
 
پیوندها            
.
..
.
.


آئينه انتظار


ای جان جهان و بهتر از جان بازآ
سوگند به آیه های قرآن با آ
این جمعه ده مهر،در این عید غدیر
از کعبه خونین سوی کنعان بازآ
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


ای جان جهان و بهتر از جان بازآ
سوگند به آیه های قرآن با آ
این جمعه ده مهر،در این عید غدیر
از کعبه خونین سوی کنعان بازآ
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


ای جان جهان و بهتر از جان بازآ
سوگند به آیه های قرآن با آ
این جمعه ده مهر،در این عید غدیر
از کعبه خونین سوی کنعان بازآ
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا