شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
 
مناسبت ها


 
پیوندها            
.
..
.
.آئينه انتظارتوپاره ی ماه،پاره ی ماه منی
همواره درون ناخودآگاه منی
من جمعه به جمعه چشم در راه توام
تنها تو عزیز مصر دلخواه منی
ص.عتوپاره ی ماه،پاره ی ماه منی
همواره درون ناخودآگاه منی
من جمعه به جمعه چشم در راه توام
تنها تو عزیز مصر دلخواه منی
ص.عتوپاره ی ماه،پاره ی ماه منی
همواره درون ناخودآگاه منی
من جمعه به جمعه چشم در راه توام
تنها تو عزیز مصر دلخواه منی
ص.ع