شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
 
مناسبت ها


 
پیوندها            
.
..
.
.

آئينه انتظارای کاش ماهم از سفر باز آید
آهسته و شادو بی خبر باز آید
باسوز،دعاکنیم شاید امروز
در جمعه ی آخر صفر باز آید
ص.عای کاش ماهم از سفر باز آید
آهسته و شادو بی خبر باز آید
باسوز،دعاکنیم شاید امروز
در جمعه ی آخر صفر باز آید
ص.عای کاش ماهم از سفر باز آید
آهسته و شادو بی خبر باز آید
باسوز،دعاکنیم شاید امروز
در جمعه ی آخر صفر باز آید
ص.ع