شعار سال


برنامه های آتی
/
 
مناسبت ها


 
پیوندها            
.
..
.
.آئينه انتظارای آنکه امید و ناجی فردایی
از جاده ی جمعه بی خبر می آیی
جان ها به فدای چشم گریان تو که
ماتم زده ی قیام عاشورایی
ص.عای آنکه امید و ناجی فردایی
از جاده ی جمعه بی خبر می آیی
جان ها به فدای چشم گریان تو که
ماتم زده ی قیام عاشورایی
ص.عای آنکه امید و ناجی فردایی
از جاده ی جمعه بی خبر می آیی
جان ها به فدای چشم گریان تو که
ماتم زده ی قیام عاشورایی
ص.ع