شعار سال


برنامه های آتی
لطفا با مدیر سیستم برای تنظیم این پورتلت تماس بگیرید.اگر شما مدیر سیستم هستید به صفحه پیکربندی بروید و این پورتلت را تنظیم کنید

یک مقاله را انتخاب یا یک مقاله را اضافه کنید تا در این پورتلت به نمایش درآید
آمار سایت
 
مناسبت ها
 
پیوندها            
.
..
.
.
آئينه انتظار


این شعر کبوتریست کنج قفسی
بی یاور و یار و همدم و همنفسی
بیچاره تمام جمعه ها را مانده
در آرزوی ظهور فریاد رسی
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


این شعر کبوتریست کنج قفسی
بی یاور و یار و همدم و همنفسی
بیچاره تمام جمعه ها را مانده
در آرزوی ظهور فریاد رسی
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا


این شعر کبوتریست کنج قفسی
بی یاور و یار و همدم و همنفسی
بیچاره تمام جمعه ها را مانده
در آرزوی ظهور فریاد رسی
سروده:سیده صدیقه عظیمی نیا