---------------

قابل توجه معلمان کلاس چهارم:

ثبت نام در درس های ریاضی و اجتماعی در قالب سه گروه انجام خواهد شد:

تذکر: جابجایی در گروه ها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

ریاضی:

گروه اول: 8 و 9 شهریور و 5 و 8 و 15 و 24 مهرماه

گروه دوم: 10 و 11 شهریور و 6 و 9 و 17 و 23 مهرماه

گروه سوم: 12 و 13 شهریور و 7 و 10 و 16 و 22 مهرماه

اجتماعی:

گروه اول: 1 و 2 و 3 و 4 شهریور

گروه دوم: 5 و 6 و 8 و 13 شهریور

گروه سوم: 18 و 19 و 20 و 21 شهریور

 

 

--------------
--------------------