نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دومین کارگروه ادبیات و علوم انسانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی


 

 در روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 دومین کارگروه حوزه ادبیات و علوم انسانی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی با حضور مدیران مدارس و  آقای آلهام بخش و خانم دهقانی و خانم حاج محمدی در باشگاه جوان برگزار گردید.

آدرس کوتاه: