سامانه جامع خرید خدمات آموزشی ایجاد می شود

معاون وزیر در نشست صمیمی با معلمان طرح خرید خدمات آموزشی عنوان کرد سامانه جامع خرید خدمات آموزشی ایجاد می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش معاون وزیر و رئیس سازمان مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در دیدار صمیمی با معلمان یک مدرسه مجری طرح خرید خدمات آموزشی در یزد گفت : سامانه جامع خرید خدمات آموزشی ایجاد می شود "مجتبی زینی وند "با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق معلمان و نظارت جامع بر طرح خرید خدمات افزود : طرح خرید خدمات آموزشی امروزه یک ضرورت است و به منظور صیانت از حقوق معلمان این طرح و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن سامانه جامع نظارتی ویژه این طرح ایجاد خواهد شد و از طریق آن به پخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد. وي ويزگی بارز معلمان طرح خرید خدمات را خدمت به دانش آموزان مناطق محروم و همکاری در جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل عنوان کرد و گفت :یکی از وظایف سازمان مشارکت ها دفاع از حق و حقوق این معلمان و نظارت بر اجرای با کیفیت آموزش ها می باشد. دراین نشست صمیمی ، معلمان خرید خدماتی دبستان شهید افسری یزد مسائل و مشکلات خود را با معاون وزیر درمیان گذاشتند

آدرس کوتاه: