عیادت مدیرکل از همکار فرهنگی بیمار

دکتردانافر با حضور در منزل علیرضا شیبانی همکار ناحیه دو یزد از وی عیادت کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد عباسعلی دانافر با حضور در منزل علیرضا شیبانی همکار  ناحیه دو یزد از وی عیادت کرد.
دراین بازدید که جمعی از همکاران حضور داشتند،مدیرکل آموزش و پرورش در جریان بیماری و روند معالجه وی قرارگرفت.

آدرس کوتاه: