ماده 17

ماده 17

آيا مي دانيد:

«  به استناد ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ،وزير با بالاترين مقام مسئول دستگاه مي تواند كارمنداني كه بيش از دوماه متوالي يا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشوند را از خدمت در وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نموده و چنانچه كارمند ياد شد حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر مربوطه ارجاع نمايد.»            

        دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري

 

آدرس کوتاه: