ماده 19

ماده 19

آيا مي دانيد:

«  به استناد ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالحه ارسال دارد. و هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود. »

           

دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
آدرس کوتاه: