معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

افزايش ظرفيت آموزشی در شهرك هاي صنعتي با اجراي تفاهم نامه

 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ، افزايش ظرفيت آموزشي در شهرك هاي صنعتي را از مزاياي اجراي تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
 

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش ،  پيش از ظهرامروز علي زرافشان در مراسم امضاي تفاهم نامه في مابين وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت آموزش و پرورش كه به ميزباني وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: رويكرد آموزش و پرورش رويكردي مشاركتي با استفاده از ظرفيت هاي موجود كشور است.

وي افزود: در اين رويكرد، آموزش هاي فني و مهارتي از جايگاه ويژه اي برخوردار است ، بنابراين در تأليف كتب درسي رشته هاي فني وكاردانش دو  بخش موردتوجه قرار گرفته است ، يكي توجه به نيازهاي آموزشی و ديگري توجه به نيازهاي بازاركار و اين از اختصاصات آموزش فني وحرفه اي است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: بايد پيوندهاي مستحكمي بين رشته هاي فني وحرفه اي هنرستان ها، كاردانش و بازاركار وجود داشته باشد تا بتوان خدمات موردنياز را ارائه كرد.

وي خاطرنشان كرد: سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتي و هم چنين برنامه هاي دولت در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي شرايطي را فراهم كرده تا توجه ويژه اي به رشته هاي فني وحرفه اي صورت گيرد.

زرافشان افزود: اگر بخواهيم چرخ اقتصاد به حركت در آيد ، بايد به تربيت نيروي انساني متخصص بپردازيم  زيرا موفقيت اقتصاد يك كشور به تأمين منابع از داخل بستگي دارد و مهم ترين منبع اقتصادي ، نيروي انساني متخصص است.

وي وزارت صنعت، معدن و تجارت را بزرگ ترين مخاطب هنرستان هاي فني وحرفه اي دانست و تصريح كرد: بخش عمده اي از هنرجويان در رشته هاي صنعتي مشغول تحصيل هستند و در آينده مستقيماً وارد حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت مي شوند و به ارائه خدمات مي پردازند.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش ، هنرجويان رشته هاي خدمات و كشاورزي را نيز از نيروهاي موردنياز وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و اظهار كرد: همكاري بين دو وزارتخانه مي تواند هر دو دستگاه را در رسيدن به اهدافشان كمك كند.

وي تجهيز هنرستان ها وارتباط آنها با بازار كار را از نتايج تفاهم نامه قبلي دو وزارتخانه عنوان و خاطرنشان كرد: در اين تفاهم نامه ، دو وزارتخانه در دو بخش همكاري خواهندكرد، بخش اول شامل حوزه اصناف مي شود كه هنرستان ها براي حركت  در مسير توليد بايد با حوزه اصناف مرتبط باشند و بخش دوم شامل حوزه صنعت مي شود كه شهرك هاي صنعتي، نيروهاي موردنياز خود را از طريق هنرستان ها تأمين خواهند كرد.

زرافشان، افزايش ظرفيت آموزشي در شهرك هاي صنعتي را از مزاياي اين تفاهم نامه اعلام كرد و افزود: ايجاد دفتر كاردانش در شهرك ها و ايجاد شرايط براي فعاليت هاي كاردانش ها از جمله موارد اين تفاهم نامه است.

وي اظهار كرد: هدف اصلي از انعقاد چنين تفاهم نامه هايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت ،تربيت نيروي انساني متناسب با نیاز بازار كار واشتغال آفريني است.

آدرس کوتاه: