معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

عزم جدي براي مستندسازي املاك آموزش و پرورش

 
 
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه اجراي راهكار 6-20سند تحول بنيادين گفت: براي اجراي اين راهكار كه به طور مشخص به بهينه سازي و بهره برداري از منابع مادي و فيزيكي و تبديل به احسن كردن آنها و طراحي استاندارهاي مصرف پيشگيري از اسراف و تبذير اشاره دارد در حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس دو برنامه پيش بيني شده است كه اول شامل مستندسازي املاك آموزش و پرورش و دوم تعيين تكليف املاك قلع و قمعي است .

به گزارش مركز اطلاع رساني  و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، يوسف نجفي با اشاره به ضرورت تأمين اعتبار مورد نياز براي اجراي اين دو برنامه گفت: اين معاونت منتظر تأمين اعتبار ننشسته و در حال حاضر با وجود تخصيص نيافتن اعتبار مورد نياز توانسته است از محل اعتبارات جاري تا30 درصد از اين دو برنامه را پيش ببرد.

وي در خصوص فرايند اجراي برنامه ها خاطر نشان ساخت: شناسايي املاك بدون سند و اقدام براي تحصيل سند، ‌محصور سازي املاك و رفع موانع از اقداماتي است كه به ويژه در ادارات كل آموزش و پرورش استان ها در حال پيگيري است .

نجفي يادآور شد: در حال حاضر از 98 هزار و 820 ملك آموزش و پرورش كشور، بالغ بر46 هزار ملك مستندسازي و تحصيل سند گرديده است و بخشي از اين اسناد تك برگي شده اند.

آدرس کوتاه: