نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز برگزاری آزمون هماهنگ پایه ششم ابتدایی و نهم متوسطه درس تربیت بدنی آموزشگاههای آموزش و پرورش استان یزد


آزمون متمرکز و هماهنگ درس تربیت بدنی در پایه ششم و نهم تحصیلی در اموزشگاههای سراسر کشور، در راستاي عملیاتی ساختن راهکار 2-19 سند تحول بنیادین مبنی بر طراحی و اجراي نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهاي ملی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقاي پایه هاي تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی (فرآیند محور و نتیجه محور) در سایر پایه هاي تحصیلی، و در راستاي کیفیت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی و ارتقاي وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان و در جهت ایجاد یک ارزشیابی منسجم و همسو، برگزار می گردد .که تاریخ برگزار ی این آزمون در آموزشگاههای آموزش و پرورش استان یزد ازتاریخ10/02/97 لغایت 24/02/97 می باشد.

عباس دهقان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این طرح در استان  هدف از برگزاری این آزمون هماهنگ را ایجاد انسجام و همسویی در نظام ارزشیابی درس تربیت بدنی،هویت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی ،توسعه مهارت هاي ورزشی در دانش آموزان استان ،توسعه آمادگی جسمانی دانش آموزان استان وارتقاي نگرش و گرایش دانش آموزان به تربیت بدنی و فعالیت هاي ورزشی برشمردندو تاکید به اجرای این آزمون در تمامی پایه های ششم و نهم نمودند.

 قابل ذکر است کلیه آزمون هاي طراحی شده در این دستورالعمل بر اساس اهداف برنامه درس تربیت بدنی و بر مبناي کتاب راهنماي معلم می باشدکه با همکاری اداره تربیت بدنی و گروههای آموزشی درس تربیت بدنی تدوین و در اختیار معلمان قرار گرفته است و دوره توجیهی این آزمون در مناطق بصورت جداگانه برگزار گردیده است .

 

آدرس کوتاه: