نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهداشت ورزشی

بهداشت ورزشی

تعريف :بدانش پيشگيري ازبيماريها و طولاني كردن عمررابهداشت مينامندكه شامل نكاتي است كه سلامت بدن را تامين مينمايد اعم ازورزش ، خوراك خوب ،استراحت ،نظافت وغيره وبه طوركلي بهداشت يك حالت كامل سلامتي جسمي، رواني واجتماعي است وتنهاعدم ابتلا به بيماري يا ناتواني ونقص عضودليل برسلامت وبهداشت نميتواندباشد.

 

1- نظافت وبهداشت اعضاي بدن

 2- تغذيه وبهداشت مواد غذايي

  3- خواب واستراحت

4- ورزش وتفريح

5- عدم اعتياد به موادمخدرومحرك

6- مراقبتهاي پزشكي

7- فلسفه زندگي مربوط به خودوديگران

 دانستنيهاي بهداشتي

 *هرانساني براي حفظ سلامت خودبه خواب واستراحت كافي احتياج دارد.

       استراحت فقط به معني كارنكردن نيست تغييردادن كارموجب رفع خستگي ميشودهمانطوري كه تغييردادن فعاليت سنگين به سبك درفعاليتهاي ورزشي نوعي استراحت محسوب ميشوديا مطالعه كردن و...

*درهنگام خواب بدن انسان فرصت پيداميكند تا براي كاروتلاش آماده شودودرضمن زمان خواب قلب انسان كمتركارميكندوتعدادتنفسهانيزكمترميشود.

*مغزانسان هم درزمان خواب استراحت ميكند.

*نيازانسانها به خواب بايكديگرفرق داردكودكان وافرادپيربه خواب بيشتري احتياج دارند.

*به طورمعمول يك انسان بالغ به 6 تا8 ساعت خواب احتياج داردكه نشانه كافي بودن آن سرحال وشاداب بيدارشدن است.

*بهتراست بين صرف غذاوخوابيدن 2 ساعت فاصله رعايت شود.

*درانتخاب جنس لباس بهتراست ازلباس هاي نخي استفاده شود.

      لباسهاي غيرنخي به پوست اجازه تنفس كافي نميدهندوزودتربوميگيرند.

*بايدپاها وجورابها راهرروزشست ودرمناطقي كه آب وهواي مرطوب دارند،پاها مخصوصاً لاي انگشتان راخشك كرد.

*كفش تنگ باعث تاول وميخچه ميشودكه ميتوانندبراي فردناراحت كننده باشندكفش تنگ همچنين موجب اشكال درراه رفتن  .......وخستگي بيشترميشد.

*كفشهاي پاشنه بلندوكاملاً صاف براي سلامتي پاوكمرمناسب نيستند.

 بهداشت دستگاه حركتي

 دستگاه حرکتی شامل استخوانها ،مفاصل وماهيچههااست كه با اعمال فيزيولوژيك بسيارمهم جهت ادامه حيات وفعاليتهاي روزمره انسان ضرورت اساسي دارد.

مراقبتهاي بهداشتي دستگاه حركتي

 ۱-  رژيم غذايي مناسب وغني ازموادمعدني موردنيازبدن به ويژه كلسيم،فسفروويتامينهاي D ، C،A جهت استحكام استخوانها ورشدطبيعي آنهاضروري است.

2-  كساني كه ميزان اسيداوريك خونشان بالا است بهتراست درمصرف موادي مانندگوشت ، جگر،دل،قلوه وحبوبات مانندنخودولوبيا احتياط نموده وافراط ننمايند.زيرااين موادداراي موادآلي حلقوي به نام پورين هستندوموجب بروزعوارض مفصلي ميگردند.

3-   داشتن فعاليت جسماني وخودداري ازعدم تحرك

4-  انجام ورزشهاي متناسب با سن ، پياده وري درسنين بالا ورزشي مناسب است مشروط برآنكه مسير انتخاب شده جهت پياده روي نسبتاً همواربوده وشيب تندي نداشته باشد.

5- اجتناب ازبروز خستگي وانجام استراحت درفواصل بين كار، تاانقباض ماهيچههادچاراختلال نگشته وعوارض ماهيچهاي رخ ندهد.

6- پرهيزازپرخوري ، كاهش وزن اضافي بدن ونگه داشتن آن درحدمعمول ومناسب

7- خودداري ازانجام كارهاي خطرناك ورعايت احتياط لازم

8- رعايت دقيق برنامه واكسيناسيون كودكان به منظورجلوگيري ازابتلاءآنها به بيماري فلج اطفال

9- پرهيزازمصرف خودسرانه هرگونه داروبه هنگام ناراحتي دستگاه حركتي

10- مراجعه به پزشك درصورت مشاهده علائمي چون درد و ورم مفاصل ، دردهاي استخواني عضله اي

11- خودداري ازاستراحت مطلق درمورد بيماراني كه به مدت طولاني بستري ميباشند.

 

آدرس کوتاه: